Impressionen VGF-Preisverleihung 2019

Fotos © Thomas Neumann